Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs fotograficzny

Opublikowano 17 czerwca 2016

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Idę ,biegnę myślę….

O co chodzi? Chodzi o chodzenie.

Biegnij mądrze i zdrowo chodź.

Chodzimy.

Nasze nogi i stopy powinny nosić nas zdrowo po świecie, przez całe życie. Dzięki NIM poznajemy świat, jego uroki, tajemnice, osiągamy cele. Pracujemy, podróżujemy, tańczymy, uprawiamy sport, dbamy o kondycję i sylwetkę, robimy zakupy, prowadzimy życie towarzyskie.

Chodzenie.

To najtańszy i najbardziej naturalny środek lokomocji, w który wyposażony jest każdy z nas. Wystarczy jednak chwila nieuwagi i do chodzenia, potrzebować możemy dodatkowego wyposażenia w kule, ortezy, laski czy wózki. Nasza uważność w dużej mierze zależy od nas samych.

„Idę, biegnę, myślę”…

… to nie konkurs dla zamyślonych. To konkurs dla myślących o tym, co robią i co chcą robić w przyszłości. Dla tych, którzy chodzą uważnie i dla tych, którzy starając się pobić rekord w sporcie, czy w zakładzie z kimś innym stracili sprawność samodzielnego chodzenia.

Chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na wszelkie sprawy związane z dbałością o zdrowie nóg i stóp. Przestrzec przed sytuacjami, które mogą spowodować kontuzje lub trwałe kalectwo. Rozwinąć społeczną empatię skierowaną na myślenie o zdrowiu i bezpieczeństwie drugiego człowieka.

Chcemy także propagować twórczość artystyczną w dziedzinie fotografii. Wykonywaną przez profesjonalistów oraz amatorów. Pragniemy, aby uwaga uczestników i odbiorców konkursu poprzez oglądanie fotografii poruszających się ludzi, skupiała się w większym niż dotychczas stopniu na własnym – zdrowym – stylu poruszania się.

REGULAMIN KONKURSU  „IDĘ BIEGNĘ MYŚLĘ „ (zwany dalej „Konkursem”)

 Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących osób pełnoletnich.

 1. ORGANIZATORZY KONKURSU

Organizatorem Konkursu są Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie z siedzibą przy ul. Bohaterów Września 9 NIP: 525 00 01 055 , REGON: 000288053 (zwany dalej „Organizatorem”).

 1. CEL KONKURSU
 1. Propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu poruszania się na własnych nogach.
 2. Zwrócenie uwagi społeczeństwa na profilaktykę związaną z dbałością o nogi i stopy.
 3. Przestrzeganie przed sytuacjami, które mogą powodować kontuzje lub trwałe
 4. Rozwijanie społecznej i artystycznej empatii, skierowanej na drugiego człowieka.
 5. Propagowanie twórczości w dziedzinie fotografii i miniatur filmowych.
 • CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 16.06.2016 r do dnia 1.07.2016 r. Zgłoszenia do uczestnictwa w Konkursie można dokonywać w terminie do dnia 1.07.2016 r.

 1. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników – Organizatorów oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, a także członków ich rodzin (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo).

Przesłanie zgłoszenia do Konkursu zostanie potwierdzone przez Organizatora drogą e-mail.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie, lub miniatury filmowe nakręcone  przy pomocy telefonu komórkowego.

 • Każdy uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na profilu Facebook

  Organizatora.

 Formularz zawiera następujące informacje:

 • Tytuł pracy
 • Imię nazwisko
 • Adres zamieszkania / ulica, numer domu, numer mieszkania , kod miejscowości /
 • Adres e mail, numer telefonu
 • Data urodzenia

Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu, spowoduje nieuwzględnienie nadesłanego zgłoszenia na Konkurs.

Uczestnik składający wypełniony formularz konkursowy deklaruje tym samym chęć udziału w niniejszym Konkursie, co jest równoznaczne z oświadczeniem, że:

 • Zgłoszona do Konkursu praca jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich.
 • Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
 • Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 (trzy) fotografie, lub jedną miniaturę filmową. Wszystkie fotografie lub film powinny zostać zgłoszone jednocześnie z formularzem. Zdjęcia powinny być wydrukowane w dowolnym formacie, nie mniejszym niż 21 cm na 30 cm, nagrane na płytę i razem ze zdjęciem dostarczone na  adres organizatora.

Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie prace  nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.

W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu fotograficznego.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu.

Wydruki zdjęć należy przesyłać pocztą na adres Organizatora, lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatora w godzinach 8.00- 16.00 , do dnia 01.07 .2016 r. do godziny 16.00 tej.

Karty zgłoszeniowe należy wysłać na adres:

 rekrutacja@wzso.pl z dopiskiem w nagłówku KONKURS.

Prace nie będą zwracane.

 1. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE

Jury powołane przez Organizatora w składzie:

 • Rafał Wasilewski, prezes Zarządu Warszawskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego S.A.
 • Jolanta Janda, dyrektor ds. Handlu Rozwoju i Marketingu
 • Krzysztof Trusz, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Aleksandra Wrońska, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Jury  wyłoni laureatów Konkursu, a jego wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 08.07.2016

Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

VII. NAGRODY W KONKURSIE

Nagrody przewidziane w konkursie to: I miejsce, dwa II miejsca, dwa III miejsca.

 1. miejsce stanowi nagroda pieniężna w wysokości 500zł
 2. miejsce stanowi 1. nagroda w postaci komputerowego badania stóp oraz wykonanie wkładek ortopedycznych na indywidualne zamówienie, 2. nagroda w postaci komputerowego badania stóp oraz wykonanie wkładek ortopedycznych na indywidualne zamówienie
 • miejsce stanowi 1. nagroda w postaci poduszki ortopedycznej do ćwiczeń prawidłowego siedzenia, wzmacniających mięśnie grzbietowe kręgosłupa, 2. nagroda w postaci poduszki anatomicznej do spania.

Wyniki konkursu wraz z nagrodzonymi pracami zostaną opublikowane na stronie www.wzso.pl, na profilu Organizatora Facebook oraz zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w siedzibie Warszawskich Zakładach Sprzętu Ortopedycznego S.A przy ul.Bohaterów Września 9.

Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail i telefonicznie. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane podczas wernisażu wystawy pokonkursowej o terminie której uczestnicy zostaną powiadomieni email, lub telefonicznie.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu oraz Uczestnika Głosowania.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na  profilu Facebook Organizatora

Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.

Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) są Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bohaterów Września 9.

Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje czy też dane osobowe zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

Formularz zgłoszeniowy