Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Oferta pracy na stanowisku fotografa

Opublikowano 5 czerwca 2017

Dyrektor Muzeum Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne 2 stanowiska pracy w Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa


Fotograf
Dział Inwentaryzacji Zbiorów

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
• fotografowanie i skanowanie zbiorów muzealnych
• asystowanie przy procesie digitalizacji
• kalibracja sprzętu fotograficznego oraz skanującego
• przygotowywanie stanowisk do digitalizacji zbiorów
• post-produkcja plików referencyjnych wynikających z fotografowania i skanowania
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Winda w budynku.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, pracą w pomieszczeniu ze sztucznym oświetleniem pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi, praca w pozycji wymuszonej.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe I stopnia lub studium podyplomowe z zakresu fotografii
• obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office-Word, Excel, Internet, Adobe Photoshop, Adobe Bridge
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• obywatelstwo polskie


Wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku: fotografia
• obsługa komputera: Capture One Pro
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• znajomość zasad dot. digitalizacji zbiorów muzealnych, opracowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
• doświadczenie w pracy w studio fotograficznym z oświetleniem błyskowym
• umiejętność kalibracji sprzętów fotograficznych i skanujących oraz zarządzania profilami barwnymi
• skrupulatność
• uczciwość
• odpowiedzialność
• lojalność


Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.
Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.


Wymagane dokumenty i oświadczenia
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje
• podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014 r. poz. 1182.”*


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 09.06.2017 do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl
Adres składania dokumentów
ul. Jezuicka 1/3 pok. 309
00-281 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. F2_ZIN/2017”
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 09.06.2017 r. do godziny 15.00
*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy