Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Specjalista ds. post-produkcji i archiwizacji dokumentacji wizualnej zbiorów

Opublikowano 5 czerwca 2017

Dyrektor Muzeum Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracyw Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa

Specjalista ds. post-produkcji i archiwizacji dokumentacji wizualnej zbiorów
Dział Inwentaryzacji Zbiorów


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
• post-produkcja plików cyfrowych wynikających z fotografowania i skanowania zbiorów muzealnych
• archiwizacja dokumentacji wizualnej zbiorów w repozytorium cyfrowych odwzorowań zbiorów oraz na kartach ewidencyjnych w programie do ewidencji zbiorów
• asystowanie przy wykonywaniu dokumentacji wizualnej zbiorów w pracowni fotograficznej
• skanowanie zbiorów
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Winda w budynku.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi, praca w pozycji wymuszonej.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie lub studium podyplomowe z zakresu fotografii lub grafiki komputerowej
• obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office-Word, Excel, Internet, Adobe Photoshop
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• obywatelstwo polskie


Wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe na kierunku: fotografia lub grafika komputerowa
• obsługa komputera: MUSNET, Capture One Pro, Adobe Bridge
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• doświadczenie w tworzeniu repozytoriów cyfrowych zbiorów oraz w post-produkcji i retuszu plików cyfrowych
• znajomość zasad dot. digitalizacji zbiorów muzealnych, opracowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
• skrupulatność
• uczciwość
• odpowiedzialność
• lojalność


Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.
Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje
• podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014 r. poz. 1182.”*


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 09.06.2017 do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl
Adres składania dokumentów
ul. Jezuicka 1/3 pok. 309
00-281 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. SPAZ_ZIN/2017”
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 09.06.2017 r. do godziny 15.00
*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy