Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na projekt pomnika Ludwika Zamenhofa

Opublikowano 28 sierpnia 2017

KONKURS  NA  OPRACOWANIE  KONCEPCJI  PROJEKTOWEJ  POMNIKA

UPAMIĘTNIAJĄCEGO  MŁODEGO  LUDWIKA  ZAMENHOFA


P r e z y d e n t   M i a s t a   B i a ł e g o s t o k u  z a p r a s z a do udziału w konkursie  rzeźbiarsko-architektonicznym na  opracowanie  koncepcji  projektowej  pomnika  upamiętniającego  młodego Ludwika  Zamenhofa  w Białymstoku.

 1. Konkurs ogłoszony w dniu 17 sierpnia 2017 r. zostanie przeprowadzony jako otwarty, jednoetapowy, o charakterze realizacyjnym, w którym uczestnicy konkursu składają „Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie”, a Zamawiający dopuszcza i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających warunki określone w regulaminie konkursu.
 2. Regulamin konkursu został udostępniony wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Białymstoku pod adresem: http://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/konkurs-rzezbiarsko-architektoniczny-na-opracowanie-koncepcji-pomnika-upamietniajacego-mlodego-ludwika-zamenhofa-w-bialymstoku-.html
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej przedstawiającej koncepcję projektową pomnikaupamiętniającego młodego Ludwika Zamenhofa, zlokalizowanego na terenie ul. L. Zamenhofa oraz w sąsiedztwie Rynku Kościuszki w Białymstoku. Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu opracowania pracy konkursowej zostały określone w Regulaminie konkursu.
 4. Konkurs adresowany jest do dyplomowanych artystów rzeźbiarzy. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty zbiorowe nieposiadające osobowości prawnej (np. zespoły projektowe złożone z osób fizycznych), które spełniają następujące warunki:
 5. a)posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie pracy konkursowej,
 6. b)ubiegając się o udział w konkursie dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, w tym przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku w zakresie rzeźby, na polskiej lub zagranicznej uczelni wyższej, z uzyskanym na tej uczelni co najmniej stopniem magistra lub jemu równoważnym,
 7. c)w przypadku wygrania konkursu będą dysponować, osobami zdolnymi do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, w tym: przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.).
 8. Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia „Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie”, które zgodnie z wymaganiami Regulaminu konkursu, należy składać w Departamencie Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Dr. I. Białówny 11 – pok. 201, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2017 r. do godz. 15:30.
 9. Uczestnicy, którzy zostaną dopuszczeni do udziału w konkursie, będą mogli składać prace konkursowe do dnia 27 listopada 2017 r. do godz. 15:30.
 10. Nagrodami przewidywanymi do przyznania w konkursie są: I nagroda: 12.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w sprawie wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, II nagroda: 7.000 zł, dwa wyróżnienia w kwocie po 3.000 zł każde.
 11. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w zakresie przedmiotu konkursu są pracownicy Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

      Marcin Minasz – tel.: 85 8696636Bogumił Sawicki – tel.: 85 8696612.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Białymstoku.