Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na opracowanie koncepcji instalacji świetlnej

Opublikowano 23 października 2017


Prezydent Miasta Rybnika ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji instalacji świetlnej  na placu przy ulicy Jana III Sobieskiego w Rybniku, realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Rybnika.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji artystycznej instalacji świetlnej prezentowanej w otwartej przestrzeni publicznej placu przy ulicy Jana III Sobieskiego w Rybniku poprzez szerokie porównanie twórczych pomysłów.

Projektowana instalacja powinna wejść w relacje przestrzenne z otoczeniem i krajobrazem kulturowym, szanując istniejące uwarunkowania lokalizacyjne powinna ukształtować nową, atrakcyjną formę o wysokich walorach artystycznych. Koncepcja powinna być powiązana z symbolami miasta, jego historią, ze zmianami jakie zachodzą w nim obecnie i szeroko rozumianą społecznością lokalną. Instalacja za pomocą światła, powinna wnosić nową jakość do przestrzeni publicznej, uzupełniając nowe zagospodarowanie deptaka przebiegającego wzdłuż ulic Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich. Koncepcja powinna uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne i przelotowy charakter placu. Forma powinna być możliwa do zrealizowania w przestrzeni publicznej.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz grupy projektowe złożone z osób fizycznych, szczególnie studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych. Uczestnicy indywidualni oraz członkowie grup projektowych muszą być pełnoletni.


Harmonogram konkursu:

  • Uczestnicy konkursu mogą zwrócić się do Organizatora z pytaniami do Regulaminu konkursu do dnia 13.11.2017 r.;
  • Termin złożenia prac konkursowych: 30.11.2017 r. do godz. 18.00;
  • Ogłoszenie wyników konkursu: 21.12.2017 r.

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne.

Na nagrody pieniężne przeznacza się kwotę 15.000 zł, z następującym podziałem:

  • I nagroda – 7.000,- PLN brutto (słownie: siedem tysięcy złotych),
  • II nagroda – 4.000,- PLN brutto (słownie: cztery tysiące złotych),
  • III nagroda – 2.000,- PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych).
  • Nagroda internautów – 2.000,- PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych).

Nagroda internautów przyznana zostanie pracy, która otrzyma największą ilość głosów    w głosowaniu internetowym. Głosowanie przeprowadzone zostanie na stronie internetowej www.rybnik.eu w terminie od 11.12.2017 r. do 15.12.2017 r.


Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania oraz informacje dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: konkursy@um.rybnik.pl

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: bip.um.rybnik.eu
w zakładce KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA → OGŁOSZENIA URZĘDOWE.