Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na logo

Opublikowano 30 listopada 2017

Regulamin konkursu na logo „Sieci szkół rolniczych prowadzonych  przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”:

 

 • 1. Postanowienia ogólne.
 1. Regulamin konkursu na logo „Sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki i zasady Konkursu na logo „Sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane dalej „Ogranizatorem”.
 3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem minrol.gov.pl.
 4. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

oraz

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

 • 2. Cel konkursu.
 1. Celem konkursu jest wybór logo „Sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
 2. Logo „Sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” ma na celu identyfikacje szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • 3. Warunki uczestnictwa w konkursie.
 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i otwarty. Mogą wziąć w nim udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 3. Do wzięcia udziału w konkursie konieczne jest złożenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia konkursowego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, podpisanego oświadczenia o niezgłoszeniu logo do innych konkursów, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, a w przypadku udziału osób fizycznych również oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu, wraz z logo, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu do Organizatora) w zamkniętej kopercie na adres:

Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. Wspólna 30

00-830 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs na logo Sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.

 1. Zgłoszenia dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 3, nie będą podlegały ocenie.
 2. Koszty dostarczenia zgłoszenia ponoszą uczestnicy Konkursu.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno logo.
 4. Logo należy wykonać w dwóch wersjach:
 • papierowej, w postaci kolorowego wydruku w rozmiarze 15 cm x 15 cm na papierze formatu A4;
 • elektronicznej, zapisanej na płycie CD w formacie JPG lub EPS.
 1. Logo, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem jego autora.

 • 4. Ocena i wybór logo.
 1. Logo będą oceniane przez Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez Organizatora, w skład której będzie wchodzić 7 osób, w tym Przewodniczący.
 2. Logo będą oceniane pod względem artystycznym, innowacyjności i funkcjonalności.
 3. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Z pracy Komisji zostanie sporządzony protokół.
 5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej minrol.gov.pl.

 • 5. Nagroda.
 1. W przypadku rozstrzygnięcia konkursu Komisja przyzna jedną nagrodę pieniężną
  w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy).
 2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy konkursu po zawarciu umowy, o której mowa
  w § 6 ust. 1.
 3. Wysokość nagrody zostanie pomniejszona o należne podatki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. O terminie i sposobie wręczenia nagrody zwycięzca zostanie powiadomiony odrębnie, telefonicznie lub mailowo.

 • 6. Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych
  do wybranego logo.
 1. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do zawarcia umowy z Organizatorem, na podstawie której, w zamian za nagrodę, przeniesie na Organizatora, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania logo, w kraju i za granicą, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 i 1089), oraz zezwoli Organizatorowi na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami logo. Ponadto, zwycięzca Konkursu wyrazi zgodę na zezwalanie przez Organizatora podmiotom trzecim na wykonywanie przez te podmioty praw zależnych w powyższym zakresie.
 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do logo obejmuje następujące pola eksploatacji:
 • utrwalanie;
 • zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik drukarskich, komputerowych i cyfrowych;
 • rozpowszechnianie w publikacjach wydawniczych przez Organizatora Konkursu;
 • wprowadzanie do obrotu;
 • wprowadzanie do pamięci komputera;
 • użyczenie lub najem;
 • publiczne wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie,
  a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Z chwilą wypłacenia nagrody Organizator nabywa prawo własności do egzemplarza nagrodzonego logo, w tym nośników, na których je umieszczono.
 2. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania względem Organizatora roszczeń za naruszenie autorskich praw majątkowych do logo.
 3. Autor logo ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby zgłoszone logo naruszało prawa osób trzecich.

 • 7. Postanowienia końcowe.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania zgłoszeń konkursowych oraz zasad przeprowadzenia Konkursu bez podawania przyczyny.
 2. W terminie do dnia 29 grudnia 2017 r. uczestnicy Konkursu, których logo nie zostały nagrodzone, mogą je odebrać pod adresem: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  Wspólna 30, 00-930 Warszawa, pokój nr 356, piętro III. Po tym terminie logo zostaną zniszczone.
 3. W przypadku nadesłania mniej niż 3 zgłoszeń konkursowych, spełniających warunki określone w § 3 niniejszego regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia Konkursu, co jest równoznaczne z brakiem jego rozstrzygnięcia. W  takim przypadku dostarczone logo zostaną zniszczone, o ile w ciągu 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej minrol.gov.pl informacji o przerwaniu i  unieważnieniu Konkursu nie zostaną odebrane przez uczestników Konkursu pod adresem wskazanym w ust. 2.