Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na projekt muralu na ścianie kamienicy w Bydgoszczy

Opublikowano 1 grudnia 2017

Konkursu na projekt muralu nawiązującego do kampanii Forum Obywatele Bydgoszczy BYDGOSZCZ OTWARTA I TOLERANCYJNA.

 

 

Regulamin konkursu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 1do Regulaminu

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT MURALU
nawiązującego do społecznej kampanii Forum Obywatele Bydgoszczy
„BYDGOSZCZ OTWARTA I TOLERANCYJNA”

I. Organizator, idea i przedmiot konkursu
1. Urząd Miasta Bydgoszczy, zwany dalej Organizatorem, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego wraz z Forum Obywatele Bydgoszczy, ogłaszają konkurs na projekt muralu, który będzie nawiązywał do idei kampanii „Bydgoszcz otwarta i tolerancyjna”, zainicjowanej w styczniu 2017 r. przez Forum.
Jej celem jest zapobieganie nietolerancji, ksenofobii i agresji w relacjach społecznych, a także kształtowanie wśród bydgoszczan postaw otwartości na inność i różnorodność. Mural ma wzmocnić tożsamość oraz wizerunek Bydgoszczy, jako Miasta europejskiego, otwartego i przyjaznego. Mural ma zostać wykonany na ścianie szczytowej budynku przy ulicy Pięknej 44 w Bydgoszczy o wymiarach: szer. 12,10 m x wys.12,30 m (zał. nr 3).
Konkurs odbywa się we współpracy z Plastykiem Miasta Bydgoszczy Markiem Iwińskim.
Partnerami konkursu są:
 Polmass SA w Bydgoszczy
 Alkor Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o.
 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy


II. Warunki uczestnictwa w konkursie
1.. Konkurs na projekt muralu ma charakter otwarty i jego uczestnikiem mogą być osoby powyżej
15 lat
2. W przypadku kiedy uczestnikiem konkursu będzie osoba niepełnoletnia t.j. osoba która nie przekroczyła 18 roku życia, oświadczenie o akceptacji regulaminu wyraża rodzic lub opiekun prawny uczestnika. Oświadczenie należy dołączyć do składanych dokumentów wraz z projektem.
2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
W odniesieniu do prac zespołowych warunkiem uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne wskazanie reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w imieniu jego członków.
3. Konkurs jest jednoetapowy i ma zasięg ogólnopolski.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt IV niniejszego Regulaminu.
5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
6. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury konkursu, a także członkowie
ich najbliższych rodzin.
7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu.


III. Wymagania jakie powinien spełniać projekt
1. Projekt powinien umożliwiać wykonanie muralu w sposób trwały, np. farbami na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych – trwałych farb elewacyjnych.
2. W projekcie należy uwzględnić kontekst przestrzenny oraz dopasowanie kompozycji do architektury i miejsca, w którym powstanie mural.
3. Fotografię ściany, jej lokalizację i wymiary zawiera załącznik nr 3 do Regulaminu.
4. Praca konkursowa – projekt, powinien zostać dostarczony w postaci pliku zapisanego na nośniku CD-R, w formacie JPG 300 DPI. wraz z wydrukiem A4 oraz wizualizację muralu na ścianie. Organizator dopuszcza również ograniczenie kompozycji bez konieczności pełnego wypełnienia wskazanego miejsca.
5. Uczestnik konkurs może nadesłać maksymalnie 3 projekty prac.
Do projektu należy dołączyć formularz zgłoszenia wg wzoru załączonego do Regulaminu (zał. nr 1) oraz oświadczenie (zał. nr 2).
W przesłanej kopercie na adres Forum Obywatele Bydgoszczy podany poniżej, należy umieścić dwie zaklejone koperty oznaczone wymyślonym przez uczestnika konkursu identycznym, indywidualnym 6-cyfrowym hasłem numerycznym.
 Pierwsza koperta zawierać powinna nośnik CD-R oraz autorski projekt muralu w formacie A4 oraz dodatkowo wydruk A4 z wizualizacją ściany z umieszonym na niej projektem.
 Druga koperta powinna zawierać formularz z kartą zgłoszenia z pełnymi danymi osobowymi uczestnika konkursu (zał. nr 1) oraz oświadczenie (zał. nr 2).


IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe z dopiskiem
„Konkurs na wykonanie projektu murala – Bydgoszcz Otwarta i Tolerancyjna” należy wysłać na adres Forum Obywatele Bydgoszczy:
Forum Obywatele Bydgoszczy
Park Hotel
Wrocławska 3
85-211 Bydgoszcz
2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 21.02.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).


V. Ocena prac
1. Oceny prac dokona Jury Konkursu powołane przez Organizatora konkursu.
2. Jury dokona oceny prac konkursowych pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematem oraz możliwości realizacyjnych
3. Organizator nie zwraca uczestnikom prac nadesłanych na konkurs.


VI. Nagrody
Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu otrzymuje:
1. Nagrodę pieniężną w kwocie 5 000 zł od Forum Obywatele Bydgoszczy.
W przypadku zespołu autorskiego wskazana kwota podlega podziałowi pomiędzy jego poszczególnymi członków w porozumieniu z osobą wyznaczoną do reprezentowania zespołu w kontaktach z Organizatorem.
2. Urząd Miasta Bydgoszczy zapewnia środki w wysokości 20 000 zł na wykonanie zwycięskiego muralu w tym zakup farb, materiałów potrzebnych do realizacji oraz koszt i wynajęcie podnośnika lub rusztowania)
3. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkurs.


VII. Harmonogram konkursu
1. Ogłoszenie konkursu w mediach przez Organizatora: 27 listopada 2017 r.
2. Przyjmowanie prac konkursowych: do 21.02.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)
3. Zakończenie prac Jury Konkursu: do 28.02.2018 r.
4. Rozstrzygniecie Konkursu – Ogłoszenie wyników: 01 marca 2018 r.
5. Realizacja projektu przez laureata konkursu lub osoby wytypowane przez Organizatora profesjonalnie zajmujące się malarstwem ściennym: od 12.03 do 18.04.2018 r.
6. Uroczyste odsłonięcie muralu odbędzie się podczas rocznicy urodzin miasta Bydgoszczy
– 19 kwietnia 2018.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie bez zmiany Regulaminu.


VIII. Unieważnienia konkursu na projekt i wykonanie murala
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź nierozstrzygnięcia konkursu na projekt i wykonanie murala w przypadku:
1. Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków Regulaminu.
2. Niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.
3. Innych ważnych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygniecie konkursu niezależnych od Organizatora.


IX. Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 01 marca 2018 r.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz stronach partnerów konkursu.
3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu telefonicznie lub e-mailem.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/nazwy i informacji o laureacie konkursu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.


X. Prawa autorskie
1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych.
2. Zwycięski projekt murala poświęcony kampanii Bydgoszcz Otwarta i Tolerancyjna jest własnością Miasta Bydgoszczy, któremu niniejszym przysługuje pełne autorskie prawo majątkowe do zwycięskiego projektu, związane z wykorzystaniem go w celach promocyjnych
3. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy i idei projektu.


XI. Postanowienia końcowe
1. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury konkursu.
2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela;
Plastyk Miasta Bydgoszczy Marek Iwiński – tel. 52 58 58 177
Magdalena Karpińska, koordynator konkursu po stronie Organizatora:
magdalena.karpinska@wsb.bydgoszcz.pl tel. 664 194 057