Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Oferta pracy – starszy administrator ds. grafiki

Opublikowano 20 marca 2019

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 2019/N/7/BKP z dnia 20 marca 2019 r.  

OFERTY PRACY DO: 11 kwietnia 2019 r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy administrator ds. grafiki w Wydziale Komunikacji Elektronicznej Biura Komunikacji i Promocji

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:                 ADRES URZĘDU:

Warszawa                                                               Ministerstwo Finansów

Ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

WARUNKI PRACY:

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych

w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim.

W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

ZAKRES ZADAŃ

1) Obsługa graficzna mediów elektronicznych (strona www i media społecznościowe MF).

2) Przygotowywanie, opracowywanie graficzne oraz edytorskie materiałów dla działań edukacyjno-promocyjnych ministerstwa, takich jak: broszury, plakaty, roll`upy, infografiki, prezentacje dla akcji promocyjnych i wizerunkowych w wersjach do internetu i do druku.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata pracy w obszarze projektowania
  i grafiki komputerowej
 • Biegła znajomość programów graficznych (Illustrator, Photoshop, InDesign)
 • Umiejętność komponowania grafik, które składają się z tekstu i obrazu
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku grafika komputerowa lub projektowanie graficzne albo studia podyplomowe z tego zakresu
 • Umiejętności z zakresu rysunku

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
  w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
  w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (NIE HONORUJEMY KOPII DOKUMENTU JEDYNIE OŚWIADCZENIE)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego
  w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADNIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11 kwietnia 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Finansów

Biuro Dyrektora Generalnego

Ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

z dopiskiem: Oferta pracy – 2019/N/7/BKP

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.
Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Finansów z siedzibą
  w Ministerstwie Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres
  e-mail: iod@mf.gov.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko pomocnicze, robotnicze i obsługi
 • Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pomocnicze, robotnicze i obsługi
 • Uprawnienia:
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE

Podczas naboru kandydatki/kandydaci zostaną poproszenie o przygotowanie infografiki na zadany temat.

CV I LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 694-3987.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.