Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Ruszył nabór do 18. Przeglądu Sztuki SURVIVAL

Opublikowano 20 listopada 2019
Rusza nabór do 18. Przeglądu Sztuki SURVIVAL
Deadline: 19 stycznia 2020 

Open Call for the 18th SURVIVAL Art Review begins
Deadline: January 19, 2020

*English version below*Po raz 18. odbędzie się we Wrocławiu Przegląd Sztuki SURVIVAL – jeden z największych przeglądów sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce. SURVIVAL jest realizowanym od 17 lat wydarzeniem artystycznym, którego głównym celem jest prezentacja sztuki współczesnej w przestrzeni miejskiej Wrocławia.

18. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL odbędzie się we wrocławskim Porcie Miejskim. Zlokalizowany jest on na Kleczkowie, na prawym brzegu Odry. Projekt był stworzony przez niemieckich projektantów i architektów Luitpolda Günthera, Richarda Plüddemanna, Karla Klimma. Port zbudowano w stylu charakterystycznym dla architektury przemysłowej z przełomu XIX i XX w.

Przez ponad 100 lat przepompownia Port była kluczowym elementem rozbudowanego, ekologicznego systemu oczyszczania ścieków – jednego z najstarszych w Europie ‒ uruchomionego w 1881 roku. Dzięki jej pracy na wrocławskich polach irygacyjnych powstał unikatowy ekosystem – wrocławska „perła przyrody”. Przepompownię Port ostatecznie wyłączono z użytkowania w 2015 roku.

Tytuł tegorocznego Przeglądu – choć sam w sobie znaczący – odnosi się do opublikowanego w 1922 roku zapewne najbardziej znanego utworu Thomasa Stearnsa Eliota. Fundamentalne dzieło modernistycznej poezji, poemat Ziemia jałowa (The Waste Land), to wielogłosowa i wielowarstwowa kompozycja, w której wojenna trauma, cytaty ze światowej literatury i codzienne odgłosy splatają się, tworząc obraz świata naznaczonego przemijaniem, pełnego niepokoju i kultury poharatanej nie do poznania.

Zapraszamy artystów i artystki sztuk wizualnych do zgłaszania projektów realizacji w różnych mediach, związanych z hasłem “Wasteland”, a także z kontekstem miejsca, w którym odbędzie się Przegląd.

O nadchodzących spacerach po porcie będziemy informować na bieżąco.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 19/01/2020
Więcej informacji: http://www.survival.art.pl/pl/

18. Przegląd Sztuki SURVIVAL “WASTELAND”
26-30.06.2020
Przepompownia Port Miejski
ul. Kleczkowska 42
Wrocław
Kuratorzy: Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk, Daniel Brożek, Ewa Pluta, Małgorzata Miśniakiewicz

Współfinansowano ze środków Gminy Wrocław
Partner Strategiczny: MPWiK Wrocław S.A.

*************
English version

The SURVIVAL Art Review will take place in Wrocław for the 18th time – one of the largest art reviews in urban space in Poland. SURVIVAL is an artistic event that has been implemented for 17 years, main goal of the festival is to present contemporary art in the urban space of Wroclaw.

The 18th edition of the SURVIVAL Art Review will take place at the Wroclaw City Port.  It is located in Kleczków, on the right side of the Oder. The project was created by German designers and architects Luitpold Günther, Richard Plüddemann, and Karl Klimm. The port was built in the characteristic style of industrial architecture from the beginning of the 20th century.

The Wroclaw City Port has become a model for other German inland ports. For over 100 years, the Pumping station has been a key element of the extensive, ecological wastewater treatment system – one of the oldest in Europe – launched in 1881. Thanks to its functioning, a unique ecosystem emerged on Wrocław’s irrigation field, known as ” the pearl of  Wrocław nature”.
The Port Pumping station was ultimately decommissioned in 2015.

The title of this year’s Review – although significant in itself – refers to probably the most famous work by Thomas Stearns Eliot published in 1922. The fundamental work of modernist poetry, the poem The Waste Land, is a multi-voice and multi-layered composition in which war trauma, quotes from world literature and everyday sounds intertwine, creating a picture of a world marked by transience, full of anxiety and culture beyond recognition.

We invite visual artists to submit projects in various media related to the motto “Wasteland”, as well as the context of the place where the Art Review will take place.

We will keep you updated on upcoming walks around the port.

The deadline for submitting applications is 19/01/2020
More information: http://www.survival.art.pl/pl/

18th SURVIVAL Art Review “WASTELAND”
26-30.06.2020
The City Port Pumping Station
Curators: Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk, Daniel Brożek, Ewa Pluta, Małgorzata Miśniakiewicz

Survival Art Review is co-financed by the Municipality of Wrocław
Partner: MPWiK Wrocław S.A.