Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Oferta pracy: Starszy Konserwator Archiwalny

Opublikowano 10 grudnia 2020

Archiwum Państwowe w Lublinie 20-950 Lublin Jezuicka 13 

Ogłoszenie nr 72103 / 10.12.2020 

Starszy Konserwator Archiwalny Archiwum Państwowe w Lublinie 

Czym będziesz się zajmować 

Osoba na tym stanowisku: 

Wykonuje czynności z zakresu konserwacji właściwej materiałów archiwalnych (m. in.: czyszczenie mechaniczne, kąpiele wodne, sklejanie przedarć, uzupełnianie ubytków, rekonstrukcja bloku księgi i poszytu, oprawianie ksiąg i dokumentów) 

Ocenia stan zachowania materiałów archiwalnych oraz określa niezbędny zakres prac konserwatorskich. 

Tworzy dokumentację konserwatorską w celu opisania zakresu prac, technik i materiałów konserwatorskich użytych do konserwacji materiałów archiwalnych. 

Wykonuje czynności z zakresu konserwacji właściwej nietypowych materiałów archiwalnych (np. obrazy, tłoki pieczętne, rzeźby, zdobione opakowania, podłoża inne niż papierowe). 

Dokonuje ekspertyz konserwatorskich materiałów archiwalnych przed ich przejęciem do Archiwum. Analizuje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i wyposażenia magazynów archiwalnych. 

Wykonuje czynności z zakresu profilaktyki przechowywania i zabezpieczania zasobu archiwalnego. 

Udziela konsultacji, instruktaży i prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki i zabezpieczania materiałów archiwalnych dla pracowników Archiwum oraz pracowników jednostek pod nadzorem Archiwum. 

Kogo poszukujemy 

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) 

Wykształcenie: wyższe kierunkowe z zakresu konserwacji papieru i skóry 

komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, inicjatywa, zdolności manualne bardzo dobra znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego 

Posiadanie obywatelstwa polskiego 

Korzystanie z pełni praw publicznych 

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

Staż pracy co najmniej 1 rok Praca, praktyka, staż lub wolontariat w zakresie konserwacji nietypowych materiałów archiwalnych (np. obrazy, tłoki pieczętne, rzeźby, zdobione opakowania, podłoża inne niż papierowe). 

znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego na poziomie min. B1 

umiejętność myślenia problemowego 

znajomość rynku urządzeń i środków wykorzystywanych do konserwacji typowych i nietypowych materiałów archiwalnych 

przeszkolenie dotyczące nietypowych materiałów archiwalnych 

zaawansowana wiedza o materiałach i narzędziach pisarskich 

Co oferujemy 

Indywidualny rozkład czasu pracy 

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy 

Miejsce do odświeżenia się 

Dopłata do biletów na imprezy kulturalne 

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu 

Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników 

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). 

Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu). 

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. 

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert. 

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert. 

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy. 

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca. 

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów. 

Planujemy następujące metody/techniki naboru: 

Proces naboru będzie się składał z II etapów: 

etap I – analiza złożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, etap II – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzeniu podlegać będzie wiedza i doświadczenie wskazane w ogłoszeniu. 

W przypadku dużej ilości kandydatów Archiwum dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego testu wiedzy. Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru. 

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie postępowania związanego z naborem. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w Archiwum). Dokumentów nie odsyłamy. 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu AP w Lublinie 81 528 61 48. 

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-01-04 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne) 

CV i list motywacyjny 

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe) 

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy 

Aplikuj do: 21 grudnia 2020 

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “ogłoszenie nr 72103” na adres: Archiwum Państwowe w Lublinie, 20-950 Lublin, Jezuicka 13

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: Dział Administracji i Kadr 81 528 61 48 

lub mailowego na adres: kadry@lublin.ap.gov.pl 

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://lublin.ap.gov.pl/ 

Dokumenty należy złożyć do: 21.12.2020 

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu