Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił konkurs dla magistrów, doktorantów i ich promotorów!

Opublikowano 17 listopada 2021

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską
na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce. W konkursie oceniane będą prace doktorskie
obronione w latach 2017–2021 oraz prace magisterskie bronione w latach 2019–2021. Prace mogą być
zgłaszane przez autorów, promotorów, recenzentów, jednostki naukowe, instytucje kultury oraz
organizacje pozarządowe. Patronat nad konkursem objęli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, Polski Komitet ds. UNESCO oraz Narodowe
Centrum Kultury.

Do głównych zadań Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi należy badanie, popularyzowanie,
dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury i dziedzictwa kulturowego mieszkańców obszarów
wiejskich. Jedną z form realizacji tej misji jest wspieranie badań naukowych nad kulturą i dziedzictwem polskiej
wsi, czemu ma służyć konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską – „Korzenie i skrzydła”.

Konkurs kierowany jest do osób, które obroniły prace magisterskie i doktorskie związane z różnymi dyscyplinami
naukowymi z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce, tematycznie ściśle odnoszące
się do tradycji i współczesności szeroko pojętej kultury wsi i dziedzictwa obszarów wiejskich ziem polskich,
w tym – do kultury i dziedzictwa kulturowego miast o tradycjach rolniczych.

Celem konkursu jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych poświęconych kulturze
i dziedzictwu obszarów wiejskich, wspieranie młodych naukowców i ich promotorów oraz zachęcanie
ich do kontynuacji badań w tym zakresie.

KOMUNIKAT
PRASOWY

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
ogłosił konkurs dla magistrów, doktorantów

i ich promotorów!

Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace obronione, niepublikowane, napisane w języku polskim,
oryginalne, zawierające wyniki autorskich badań i nowatorskich analiz oraz dające możliwość praktycznego
wykorzystania wyników badań przez różnego typu uczestników i kreatorów kultury wsi oraz interesariuszy
dziedzictwa obszarów wiejskich.

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 30 listopada 2021 r.
Więcej informacji na: www.nikidw.edu.pl

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe.

Serdecznie zapraszamy!